ארגז כלים פיננסים  >>  מילון מונחים פיננסים

מילון מונחים פיננסים

 א


אג"ח (איגרת חוב)

המכשיר הפיננסי העיקרי בבניית ההשקעה הסולידית. שטר חוב, הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר.

האג"ח נסחרת בבורסה, ניתן לקנות ולמכור אותה ללא קשר למועד פירעון "ההלוואה".

האג"ח מבטיחה תשואה מוגדרת מראש, ויכולת להרוויח מן המסחר בה בטווח הקצר יותר, במקרה שמחירה עולה בשוק לאחר שרכשת אותה.

רוכש האג"ח זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה נמצאת במצב של הפסדים. לעיתים, החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.


איגרת חוב ממשלתית
- איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל, באמצעות מכרזים. איגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה (מט''ח, מדד או ללא הצמדה כלל) ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר.


איגרת חוב קונצרנית
- איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על-פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה. תשלומי האיגרת קודמים להתחייבויות אחרות של החברה.


אינפלציה

עלייה במדד המחירים לצרכן, הנגזרת מעלייה ברמת המחירים של מוצרים ושירותים במשק. כאשר המשק פעיל ואנשים קונים מוצרים בכל מחיר, מתרחשת עליית מחירים. התוצאה: יכולת הקניה של המטבע יורדת. בשנת 2003 הייתה במשק דפלציה (תופעה הפוכה) - ירידת מחירים המצביעה על מיתון.


אובליגו

חבות כוללת, אשראי כולל, שניתן למישהו על ידי המערכת הבנקאית. ככל שהאובליגו גבוה יותר, כך נחשב בעליו ללקוח מסוכן יותר עבור המערכת הבנקאית. בלקיחת מימון חוץ-בנקאי אין השפעה על האובליגו.

 

אשראי

נתינת זכות לשימוש בסחורות ושירותים, או בקבלת זכות הקניין עליהם, ללא תשלום מיידי.


אשראי ספקים

אשראי שיצרנים וסוחרים מוכנים להעניק ללקוחותיהם כדי לקדם את מכירותיהם (של הספקים), על פי הסכם או הסדר ביניהם. הפירמה מקבלת את הסחורה, או השירות, ומשלמת את התמורה לאחר תקופת זמן מסוימת מיום האספקה (לדוגמא: לאחר שלושים, שישים או תשעים יום). אשראי ספקים יכול להינתן ישירות לרוכש, או באמצעות בנק (שערב לפירעונו).

 

אוברדראפט

משיכת יתר מעבר לסכום המותר למשיכה מחשבון הבנק, הכרוכה בתשלום ריבית (חריגה מחוץ למסגרת מחוייבת בריבית חריגה). משיכת היתר המותרת הינה, בדרך כלל, עד גובה המסגרת. על פי תקנות בנק ישראל, החל מיולי 2006 לא יוכלו לקוחות הבנק לחרוג מהמסגרת שהותרה להם על ידו.


ב


בנק מרכזי

הבנק הרשמי של כל מדינה. בישראל זהו בנק ישראל (בארה"ב ה"פדרל ריזרב"). הנגיד העומד בראש הבנק המרכזי מחליט מדי חודש, על רמת הריבית במשק. הריבית שקובע הנגיד משמשת בסיס לכלל הריביות במשק, ומשפיעה באופן ישיר על התשואות והרווחים של שוק איגרות החוב. קביעת רמת הריבית יכולה לבלום אינפלציה (בהעלאת ריבית) ולהמריץ או להאט את פעילות המשק.


בורסה

מקום בו נערך המסחר בניירות ערך. בישראל המסחר נערך בשיטת הרצף, בה הסוחרים נותנים פקודות לקניה או מכירה דרך מחשב. המסחר מתאפשר כאשר יש "חילוקי דעות" בין אנשים שונים. האחד חושב שבמחיר מסוים כדאי לו לרכוש מניה מסוימת מכיוון שהוא צופה שמחירה יעלה, ואילו האחר מוכן למכור אותה במחיר זהה מכיוון שהוא חושב שמחירה עתיד לרדת - כך נוצר ביניהם מפגש ומתקיימת עסקה.


בורסה-מניות כללי

בבורסה בתל-אביב נסחרות כ-600 מניות. המניות נחלקות לקבוצות על פי גודל ושכיחות מסחר. 100 המניות הגדולות מיוצגות במדד "ת"א 100". "מדד המעו"ף" מייצג את 25 המניות הגדולות מתוך מאה המניות הגדולות. שאר המניות מכונות היתר. הבורסה לניירות ערך בת"א מונה כ-30 חברים (ראה "חבר בורסה") וביניהם הבנקים.


בורסה-שלב טרום פתיחה
- במהלך שלב זה מזרימים הבנקים והברוקרים למחשב הבורסה בת"א את פקודות הקניה והמכירה שהתקבלו מהציבור.

שלב זה נמשך מ-08:30 ועד לפתיחה.


בורסה שלב פתיחה
– בשלב זה, ניתנות הוראות קנייה או מכירה, טרם הפתיחה. שקלול המחירים, בכפוף להוראות נוספות, קובע את שער הפתיחה של מניה.

מאה המניות הגדולות מתחילות להיסחר ב-09:45, איגרות החוב ב- 10:05 ויתר המניות מצטרפות ב-10:15. השינוי במחיר המניות ביחס למחיר הסגירה מיום המסחר הקודם מוגבל.


בורסה-שלב המסחר
- שלב זה, המכונה "שלב הרצף", מתקיים מתחילת המסחר ומסתיים ב-16:45.

המסחר בשלב זה מתבצע בין קונה אנונימי אחד למוכר אנונימי אחר. לכל עסקה יש מחיר משלה והמסחר מתבצע, במקביל, בכל ניירות-הערך. המסחר באיגרות חוב מסתיים בשעה 16:30.


בורסה-שלב הנעילה
- שלב זה מתייחס למניות, מתחיל ב-16:45 ומסתיים ב-17:00.

השוני לעומת שלב המסחר: בשלב זה כל העסקאות נעשות רק על פי שער הנעילה, אשר נקבע בתחילתו. שער הסגירה מהווה בסיס לתחילת המסחר ביום המסחר הבא. עסקה מחוץ לבורסה (עסקה המתבצעת שלא דרך מערכת המחשב של הבורסה לניירות ערך בת"א) יכולה להתקיים גם מחוץ לשעות המסחר.


בעל שליטה

פרט או גוף המחזיק ב-50% ומעלה מהון מניות ההצבעה של החברה. במקרה של פיזור רב של המניות בקרב הציבור, בעל השליטה יכול להחזיק במספר אחוזים קטן מ-50%, ועדיין להשפיע באופן משמעותי על פעולות החברה והתוכניות העתידיות שלה.


ג


גילון (אג"ח מדינה)

איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים, נושאת ריבית משתנה המשולמת מדי 3 או 6 חודשים. הריבית משתנה על פי ממוצע ריביות המק"מ (ע"ע מק"מ).


גליל (אג"ח מדינה)

איגרת חוב שקלית צמודת מדד, לתקופה של עד 15 שנה. נושאת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה, וקרן שמשולמת בסוף חיי האיגרת.

ד


דו"ח התעסוקה

דו"ח חודשי שמפרסם משרד העבודה, הסוקר את מספר מקומות העבודה החדשים שנוצרו או פחתו במשק, ובוחן את השכר הממוצע.


דו"חות כספיים

דו"ח המתפרסם על ידי חברות ציבוריות אחת לשלושה חודשים (רבעוני) ודו"ח שנתי מורחב יותר. הדו"ח כולל נתונים כספיים על מצב החברה, כגון מאזן, רווח והפסד, תזרים המזומנים וסקירת מנהלים על מצבה העסקי של החברה.


דיבידנד

תשלום שמחלקת חברה לבעלי המניות, מתוך רווחי החברה. הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה. חברה אינה חייבת לחלק דיבידנד, גם אם היא חברה מרוויחה.


דו"ח רווח והפסד

דו"ח המרכז את הרווח/ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מסוימת (לרוב רבעון או שנה). חברה ציבורית בארץ חייבת בפרסום הדו"ח כל רבעון.


דירוג אג"ח חברות/קונצרני

בישראל קיימות שתי חברות דירוג, המדרגות את איגרות החוב של חברות שונות. השתיים חוקרות את יכולת ההחזר של החברות, ומדרגות אותן לפי סולם מוסכם. ככל שמיקום החברה נמוך יותר בסולם, היא תידרש לתת תשואה גבוהה יותר. מצד שני, גדל הסיכון לגבי יכולת החברה להחזיר את חובותיה.


דירוג קרנות נאמנות

קיימות כמה שיטות לדרג קרנות נאמנות. שיטת ה"כוכבים", למשל, מדרגת אותן לפי תשואה. בשיטה זו לא נלקחים בחשבון הסיכונים שלוקח מנהל הקרן. לכן, משקיע זהיר לא יסתפק בנתון זה.

קיימים גם מדדים בינלאומיים לדירוג קרנות נאמנות, הבולט בהם הוא "מדד שארפ", המשקלל סיכונים ותשואות. קיים גם מדד משופר המעניק ציון ב"יהלומים".

מדדים אלו הם כמותיים, ואינם מודדים נושאים איכותיים (מיהו מנהל הקרן בפועל וכדומה).


ה


היוון

תרגום הכנסות, רווחים או הוצאות הפסדים עתידיים, לתקופת זמן שונה. לדוגמא: פורש מעבודה הרשאי להוון חלק מן הגמלה – המשמעות: קבלת סכום כסף בעת הנוכחית, המבוסס על היוון של תשלומים עתידיים.


הנפקה

הליך הצעת מניות החברה לציבור, וגיוס הון לחברה תמורתן. בהנפקה ציבורית מוצעות מניות החברה לציבור הרחב ומניית החברה נרשמת בבורסה. בהנפקה פרטית, מוצעות המניות למשקיע או לקבוצת משקיעים מצומצמת.


הפרטה

תהליך של מכירת נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה והעברתם לידיים פרטיות.

הפרשה לחובות מסופקים/אבודים

במקרה של חוב שגבייתו מוטלת בספק, החברה נאלצת להפריש מבעוד מועד, סכום לכיסוי החוב - אשר יתכן ולא ישולם. כך, גם במקרה של חובות אבודים – במקרה זה, כבר ברור שבעל החוב לא ישלם את חובו (והחברה אכן תשתמש בכסף שהופרש).


הלוואה

סכום כסף שאנו לווים מהבנק או מכל גוף פיננסי אחר, ומתחייבים להחזיר בעתיד, כאשר תנאי ההלוואה ידועים מראש. ההחזר יכול להיות מחולק לאורך כל התקופה או בתשלום אחד בסוף התקופה. בנוסף להחזרי הקרן (הסכום אותו אנו לווים), אנו מתחייבים גם להחזרי ריבית.

הפרשי שער

סכום הנוסף לסכום קרן של פיקדון או הלוואה (או נגרע ממנו) שהוצמדו למטבע חוץ, ונובע משינויים בערך המטבע הנ"ל.


ו


וולטיליות (תנודתיות)

הפער בין הנקודה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר של מניה, מדד או מוצר פיננסי אחר.

תנודתיות גבוהה מלמדת, בדרך כלל, על סיכון גבוה יחסית בהשקעה (בצד סיכוי תואם). מידת תנודתיות גבוהה טובה לשחקני האופציה - היא מגדילה את הסיכוי למימוש האופציה ולכן ערכה עולה.


ז


זירת המסחר

חדר בו מתבצעות, "בצעקות", העסקות בין נציגי חברות הבורסה. לפני מספר שנים עברה הבורסה בת"א לשיטת הרצף, שבה המסחר מתנהל דרך המחשב, וכך תמו ימי הזירה. בבורסות רבות אחרות נמשך המסחר בזירה.


ח


חיסכון - תוכנית

הפקדה בבנק של כסף ש"סגור" לתקופה מסוימת ונושא רווח. בעבר, נהנה אפיק זה מפטור ממס. אבל הטבה זו בוטלה.


חיסכון-תפ"ס/פח"ק/פר"י

פיקדון בנקאי בריבית יומית, הניתן למימוש מדי יום.


חיסכון-פז"ק

ראשי תיבות של פיקדון לזמן קצוב, המוגדר מראש בריבית שקלית קבועה.


חיסכון-פצ"מ

פיקדון צמוד מט"ח, בו הצמדה למטבע חוץ מסוים בתוספת ריבית.


חיסכון-פק"מ

פיקדון קצר מועד, לטווחי זמן קצרים, בריבית שקלית-נומינאלית העדיפה מזו של התפ"ס היומי.


חברה (
COMPANY)

ישות עסקית מלאכותית, בלתי מוחשית, הנוצרת על פי חוק וקיימת רק משום שהחוק רואה בה גוף היכול לפעול, הרשאי לתבוע ולהיתבע, להחזיק רכוש ולעסוק בכל עיסוק שהוא בתחום סמכויותיה (המוגדרות מראש בתזכיר ההתאגדות שלה), ושיש לו רציפות קיום.


חברה-אם

חברה שהיא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה, או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה, או רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברה-בת.


חברה-בת

חברה אשר חברה אחרת היא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה, או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה בה, או רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה.


חברה ציבורית

חברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.


חבר בורסה

הבורסה לניירות ערך בת"א מונה כ-30 חברים וביניהם הבנקים. קיימות חברות לניהול תיקים שהן חברות בורסה בעצמן, אשר מחזיקות את כספי הלקוחות אצלם.


חשבון נוסטרו

חשבון עצמי של בנק או מוסד פיננסי, שבאמצעותו הוא רוכש ניירות ערך או מוצרים פיננסים שונים בעבור עצמו (ולא בעבור הלקוח).


ט


טווח השקעה

שאלה מהותית בכל הקשור לתכנון תיק ההשקעות: למשך כמה זמן סביר להניח, שהחיסכון לא יידרש במלואו או בחלקו?

י


יצירה/פדיון

יצירה משמעותה כניסת לקוח לקרן נאמנות, הקרן תרכוש ניירות ערך על-פי אחזקותיה למצטרף החדש.

פדיון הוא יציאת לקוח מן הקרן, ועל הקרן למכור ניירות ערך בהתאם. לתהליך הכניסה והיציאה נוספות עמלות קניה ומכירה של ני"ע - לרוב גובות על כך החברות תוספת כספית המכונה "דמי הוספה". המושג פדיון משמש גם בקבלת כספי אג"ח.


ימי מסחר

בישראל: א-ה. במרבית מדינות העולם: ב-ו'.

פערי הימים יוצרים, לעיתים, מצב מלאכותי של שוני בין מחיר מניה בחו"ל (למשל במדד הנאסד"ק) לבין מחירה בישראל.


כ


כתבי אופציות
סוג של ניירות ערך. האופציות מונפקות על ידי חברות ומהוות זכות לקנות מניות (של החברה המנפיקה) במחיר מסוים, בתוספת פרמיה כספית, עד לתאריך קבוע מראש. זוהי למעשה רכישת המניה בשני שלבים, האופציה בשלב הראשון, והפרמיה - שמשולמת רק בביצוע ההמרה – בשלב השני. ההמרה הופכת כדאית כאשר מחיר המניה עולה, והופך נמוך יותר ממחיר האופציה בתוספת המימוש.


ל


ליביד (
(LIBID-)
 הריבית הבין-בנקאית
לפיקדונות

שער הריבית הבין-בנקאית אותה מוכן עושה השוק לשלם עבור פיקדון במט"ח שיפקיד אצלו בנק אחר. מושג זהה ל-EURO RATE


ליבור
(LIBOR)-
הריבית הבין-בנקאית
להלוואות

הליבור - ראשי תיבות של LONDON INTERBANK OFFERED RATE הינו שער הריבית הבין-בנקאית שבו מוכן עושה השוק לתת הלוואה במט"ח לבנק אחר. ריבית זו משתנה באופן שוטף. בנוסף, מתפרסמת מדי יום ב-11 בבוקר, לפי שעון לונדון, ריבית LIBOR FIX , שמייצגת את ממוצע שלריביות הבנקים הגדולים בלונדון.


מ


מדד אמון הצרכנים

סקר חודשי המלמד כיצד חש הציבור לגבי תמונת המצב הכלכלית.


מדד דאו ג'ונס

מדד 30 מניות של חברות התעשייה הגדולות בארה"ב, הנסחרות בבורסת ניו-יורק.


מדד נאסד"ק

הבורסה השנייה בגודלה בארה"ב. עיקר החברות שמניותיהן נסחרות בה עוסקות בשוק הטכנולוגיה.


מדד המחירים לצרכן

עלות סל המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת בתחומי החיים השונים - סל מזון, בריאות, הלבשה, דיור ותחומים נוספים.


מדד המניות הכללי

מדד המשקף את השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א.


מדד המעו"ף (נקרא גם מדד ת"א 25)

מדד זה מייצג את 25 המניות, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א.


מדד ת"א 75

מדד זה מורכב מ-75 מניות, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שאינן חלק ממדד המעו"ף.


מדד ת"א 100

מדד זה מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה של ת"א. הצירוף של מניות מדד ת"א 75 ומדד המעו"ף יוצר את מדד ת"א 100.


מניה

תעודה המקנה בעלות בפירמה, את הזכות לקבל דיבידנדים מרווחי החברה, זכות הצבעה בחברה, והזכות לקבל את החלק היחסי בנכסים שיוותרו, לאחר פירוק החברה.


מלווה קצר מועד (מ.ק.מ)

אג"ח שקלית, לא צמודה, מטעם בנק ישראל, לתקופה של שנה. האיגרת נפדית תמיד במחיר 100 שקל. הרווח תלוי במחיר הקניה שלה שנסחר בניכיון (כלומר במחיר נמוך מ-100 שקל).


מכתב אשראי

התחייבות של בנק, על פי הוראות יבואן, לשלם למוטב האשראי (היצואן במדינה אחרת) סכום כסף נקוב, תמורת מערכת מסמכי משלוח.


מסמכי משלו
ח

ארבעה מסמכים עיקריים המכסים משלוח של סחורה: חשבונית, שטר מטען, שטר חליפין ותעודת ביטוח.


מ.ק.מ. (מלווה קצר מועד)

איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה לתקופה של 4 חודשים עד שנה, במחיר נקוב: 100 שקל לאיגרת. הרווח לרוכש מקורו ברווחי הון - האיגרת נרכשת במחיר נמוך מ-100 שקל ונפדית במחיר 100 שקל – כלומר, ההפרש בין המחיר לפדיון הוא תשואה מובטחת.


מדד המחירים לצרכן

מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים, המהווה "סל צריכה" של משפחה ממוצעת. הסעיפים של הסל נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדי תקופה נוהגים לעדכן את הסל, בהתאם לשינוי הצריכה של האוכלוסייה ובהתאם לרמת החיים. מדד המחירים לצרכן מתפרסם בכל 15 לחודש.


מדיניות מוניטרית

מדיניות הננקטת על ידי הבנק המרכזי על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשית על ידי צימצום והרחבת כמות הכסף במשק - אם על ידי קביעת שער הריבית להלוואות של הבנק המרכזי לבנקים המסחריים, ואם על ידי קניה ומכירה של ניירות ערך ומט''ח בשוק החופשי.


מסגרת

לכל חשבון בנק מוקצה אשראי בהיקפים שונים, בדרך כלל, בהתאם לגובה המשכורת של בעל החשבון. למעשה, מדובר בסכום שבו מאפשר לנו הבנק להיכנס למשיכת יתר ("מינוס").


נ


נייר ערך

תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר, ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג"ח, אופציות, כתבי אופציות, קרנות נאמנות ועוד.


נאמן הקרן

חברה שתפקידה להשגיח על התנהלות קרן הנאמנות מכוח החוק.


ס


סיכון/ מידת סיכון

ציר הבדיקה המשני בצד התשואה. סיכוי לרווח גדול יותר כרוך לרוב בנטילת סיכונים גדולים יותר להפסד. בעצם, מדובר במידת התשואה ביחס לביטחון תיק ההשקעות.כך למשל, בשוק האג"ח, הריבית שמציע הלווה גדלה ככל שיכולת החזר ההלוואה שלו פחותה.


ע


עמלת חליפין

עמלה שגובה בנק בגין כל פעולה במט"ח.


פ


פיזור סיכון

השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים, כדי לא "לשים את כל הביצים בסל אחד". כך מונעים מצב, שבו השקעה כושלת אחת משפיעה על כל סכום הכסף שהשקענו (ולפעמים אף מוחקת אותו כליל).


פק"מ-פקדון קצר מועד

אפיק השקעה לטווח קצר של הבנקים המסחריים, הנושא ריבית שקלית, קבועה מראש.


צ


צמיחה

תהליך של גידול נטו בתוצר הלאומי בשנה, בניכוי אינפלציה.


ק


קרן נאמנות

מוצר פיננסי, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן הנאמנות צריכה להתנהל בניהול מקצועי ובפיקוח נאמן. המשקיע מחזיק ביחידת השתתפות.

קרן הנאמנות אינה תיק השקעות, אלא מוצר. לדוגמא, השקעה בקרן דולרית משמעה השקעה באפיק דולרי. גם אם מנהל הקרן מאמין שלא כדאי להיצמד לדולר, הוא מחויב על-פי התשקיף שהפיץ, להמשיך להשקיע באותו אפיק. הוא אינו יכול/אמור להניע את המשקיע לעבור לאפיק השקעה אחר.


ר


רווח גולמי

רווח של חברה ממכירות מוצרים ושירותים, בניכוי עלות המכירות והייצור של מוצרים ושרותים אלה. סעיף זה מופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה.


רווח נקי

ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה, בניכוי מסים.

ריבית

התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה, עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.


ש


שווי שוק של חברה

מספר המניות כפול שער המניה בשוק, מביע את ערך החברה בשוק.


שוק של דובים/פרים

הדוב והפר מסמלים שוק מניות בירידה או בעליה, בהתאמה. שוק שבו מחירי המניות יורדים לאורך זמן מכונה "שוק דובי". שוק שבו מחירי המניות עולים לאורך זמן מכונה "שוק פרי".


שער חליפין

יחס החליפין בין מטבע אחד לשני. לדוגמא, השקל ביחס לדולר. בישראל, היחס מול היורו נקבע בשער משולש יורו-דולר ודולר-שקל.


שפיצר

מסלול בו הלווה משלם מהיום הראשון של ההלוואה גם את הריבית וגם את הקרן, דהיינו הקרן מתחילה לקטון עד שהיא מגיעה ל-0 בתום תקופת ההלוואה.


ת


תוצר לאומי גולמי (תל"ג)

השינוי השנתי בתוצר המדינה, כולל יצור השירותים, המוצרים והסחורות.


תשואה

הרווח על השקעה. נמדד, בדרך כלל, באחוזים.


תשואה נומינלית

הרווח הכולל על ההשקעה ללא תאום לרמת האינפלציה. רווח זה נמדד, בדרך כלל, באחוזים.


תשואה ריאלית

תשואה בהשוואה למדד המחירים לצרכן, או למט"ח.


תשואה לפדיון

התשואההכוללתשתושג על איגרת החוב. כלומר, הרווח מהריבית + הרווח או ההפסד מקניית האיגרת במחיר גבוה או נמוך יותר מהערך הנקוב.


תקופת גישור ("גרייס")

הלוואה שבה, במשך תקופה שנקבעת מראש, הלווה משלם רק את הריבית. הקרן של ההלוואה אינה קטנה והיא נשארת בעינה לתקופה שנקבעה.

לדוגמא: אם לווה לקח הלוואה של 10,000 שקל בריבית של 10% לשנה הוא ישלם לקופת הגישור את הריבית בלבד (בסך 83 שקל). החזר הקרן של ההלוואה (10,000 שקל) לא יקטן. הלווה יכול להחליט, כי הוא מעוניין בתקופת גישור של חודשים בודדים, שנים, או תקופה אחרת.


תזרים מזומנים

דו''ח המרכז את תזרים הכספים של חברה לתקופה מסוימת, כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה ומפעולות בתחומי ההשקעות והמימון.

  עמוד הבית | רכישת ספר דרך האתר | תוכנה לניהול תקציב | פורום  
1-700-701-081       בניית אתרים סידיטק - בניית אתרים